Wat wij belijden

Met de Kerk belijden wij “dat Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen nietzijn kan” (art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn Kerk bewaart.Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk vanChristus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, desacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. Wij beloven ons te houden aan het betrouwbare Woord van Goden alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus voor het enige Hoofd.

Als wij zo als Gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel vande verenigde Kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de Gereformeerde Belijdenis.Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit Belijden in strijd is. Bij deinrichting van het leven van de Gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die metdeze Belijdenis overeenstemmen.

De Hervormde Gemeente Urk belijdt:

 • In verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen
 • In verbondenheid met deVaderen en de Kerk van deReformatie
 • Zij weet zich verbonden met deKerken van:
 • De ApostolischeGeloofsbelijdenis
 • De Heidelbergse Catechismus
 • De Augsburge Confessie
 • De Geloofsbelijdenis van Nicea
 • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • De Westminister Declaration
 • De Geloofsbelijdenis vanAthanasius
 • De Dordtse Leerregels
 • De Catechismus van Geneve

De modaliteit van onze gemeente heeft ten opzichte van het geheel van de PKN een“confessioneel” karakter. Confessioneel, omdat onze gemeente geworteld en gegrondvest isin Jezus Christus, die wij belijden (confessie) als onze Heer en Verlosser. Wij willen een kerkzijn, die niet naar binnengekeerd is, maar naar buiten gericht: gastvrij, missionair, ruimhartig(Romeinen 10: 8-17). Het laatste is tegelijk iets dat een speerpunt van ons beleid moet zijn.

Als gemeente willen wij zijn als ‘een huis’:
een huis waar ieder zich welkom weeteen huis op een rots, waar naar houvast kan worden gezochteen huis met open vensters op de wereld om ons heen
een huis als basiskamp, om daarvandaan de wereld in te gaan en er regelmatig terug tekeren voor inspiratiekortom, een huis vol geloof, hoop en liefde

Hoewel onze kerkelijke gemeente de weg naar de vereniging in de PKN (in 2004) niet heeftbegeerd en tegen een aantal beslissingen van de kerk ernstige bezwaren heeft, heeft ze zichgeschikt in het genomen fusiebesluit. Hervormd Urk weet zich geroepen tot een getuigenden belijdend spreken binnen het geheel van onze kerk op basis van het gereformeerdbelijden. Daartoe heeft ze aangenomen de “Verklaring, verbonden met het hervormd”.