Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit vier geledingen:

  • Consistorie
  • Jeugdraad
  • Diaconie
  • Kerkrentmeesters.

De geledingen en de kerkenraad vergaderen 1x per maand. Voor eenfunctie- en taakbeschrijving van een geleding wordt verwezen naar het beleidsplan.

Moderamen

Kleine kerkenraad (het moderamen), die zich met name met coördinatie en algemeenbeleid bezighoudt, bestaat uit acht kerkenraadsleden; predikanten, ouderlingen (scriba enouderling van dienst), ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Het moderamen vergadert volgens een vaste agenda. Van de vergadering wordt een kortverslag gemaakt ten behoeve van de kerkenraadsleden. Het moderamen heeft zijn eigenbevoegdheden, maar behandelt lopende zaken en stelt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingvast. Beleidszaken worden uitsluitend in de kerkenraadsvergaderingbehandeld en zaken waarin een besluit moet worden genomen zullen als voorstel naar dedaaropvolgende kerkenraadsvergadering worden meegenomen.

Consistorie

De predikant en de pastorale medewerker vormen samen met de ouderlingen het consistorie. In de vergadering van het consistorie worden zaken van pastorale aard besproken.

Tijdens de vergadering wordt inventarisatie gemaakt van gemeenteleden die we missen in de kerkdiensten en wordt gesproken over de vraag hoe we dit kunnen voorkomen en wat we daar in pastoraal opzicht aan kunnen doen. In het nieuwe seizoen zal er ook binnen het college de toerusting van de ouderlingen plaatsvinden. Het consistorie vergadert minimaal zes keer per jaar,dit vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand

Bezoekwerk:

De herderlijke zorg berust in principe bij elk gemeentelid van de gemeente, maar is in het bijzonder aan het consistorie toevertrouwd. Zij heeft tot doel mee te leven met de leden van de gemeente in alle omstandigheden en troost te zoeken in het Woord. De wijkouderling gaat op huisbezoek en probeert in alle gezinnen toegang te krijgen. Het streven is om eenmaal in de twee jaar de hele wijk door te gaan. Indien nodig is wordt er een gezin vaker bezocht.

Namelijk:

Door de predikant of de pastorale medewerker of in overleg de wijkouderling.

  1. Bij ernstige of langdurige ziekte thuis,
  2. Bij langdurig verblijf van een gezinslid in ziekenhuis of verpleeginrichting, van de thuis wonende gezinsleden,
  3. Indien er na een overlijden nabestaanden zijn, wordt nog gedurende het eerste jaar daarna bijzondere aandacht geschonken naar behoefte, ook aan hen die niet kerkelijk mee levenden zijn.

Diakenen

De diakenen hebben een bijzondere plaats gekregen in met name de dienst vanbarmhartigheid en gerechtigheid. Het Griekse woord ‘diakonia’ betekent ‘dienst’. Het staat ineen breder verband dan ons huidige begrip diaconaat. Alle diensten die de opbouw van degemeente raken heten ‘diakonia’. Voorbeelden daarvan zijn de dienst van het Woord, dedienst van het offer, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid engerechtigheid.

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht. Het College van Kerkrentmeestersis belast met de verzorging van de stoffelijke belangen – voor zover niet vandiaconale aard der gemeente overeenkomstig de bepalingen (Ord.16) van de Kerkorde.

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de kerktelefoon in de kerk zelf. De diaconie is verantwoordelijk voor de kerktelefoon naar de mensen toe.

In de ontwikkelingen van de laatste jaren is zoveel veranderd dat ook de diaconie hierin mee moet gaan, om die gemeenteleden die door ziekte of ouderdom niet meer in de kerk kunnen komen, toch de binding met de kerk te kunnen geven. Mede door een gezamenlijke inkoop is uw diaconie erin geslaagd om de maandelijkse lasten die hieraan verbonden zijn omlaag te brengen in verhouding met wat het geweest is.

Gemeenteleden die om gezondheidsredenen of vanwege hoge leeftijd niet of moeilijk in de kerk kunnen komen, kun­nen via de diaconie een aansluiting op de kerktelefoon aanvra­gen. De kos­ten hiervan zijn € 10,- per maand.

Vragen over de kerktelefoon of problemen met de ontvangst moe­ten worden doorgegeven aan koster Boudewijn Tims, ( 06-23018770­. Hij zorgt er dan voor dat er zo snel mogelijk maatre­gelen ge­nomen worden.

Jeugdraad

De jeugdraad is een adviserend orgaan richting de kerkenraad, om de kerkenraad te adviseren over de jeugd. De jeugdraad doet ook andere dingen voor de jeugd zoals het organiseren voan activiteiten voor jongeren van onze gemeente. Clubs, Kampweekend, Bingo, jeugddienst hebben de bedoeling om zo de jeugd te btrekken bij de gemeente zodat de onderlinge band wordt bevorderd.

Onder de jeugdraad vallen de activiteiten van de meisjes- en de jongensclub en de jeugdvereniging, het open jeugdwerk en de zondagsschool. Iedere vereniging stuurt een afgevaardigde naar de vergaderingen van de jeugdraad. Het vergaderseizoen van de meeste verenigingen loopt van eind september tot omstreeks Pasen.