Pastoraat

Predikanten

Wanneer we de kerkorde opslaan om te weten wat de taak van de predi­kant is, komen we een hele lijst van opdrachten tegen. We kunnen ze met één woord samenvat­ten: hij is geroepen om pastor te zijn. In dienst van het Hoofd der Kerk, de Goede Her­der der schapen, mag hij de gemeenteleden wei­den in de grazige weiden van Gods Woord. Daartoe staat hij ’s zondags op de kansel; dat is de reden dat hij door de week in de gemeente rondgaat; dat is de bedoeling van de bezoeken in ziekenhuizen en ver­pleegtehuizen; daarvoor zijn er gesprek­ken moge­lijk in de pasto­rie.

Predikant (vacant)

Bijzonderheden

Heel belangrijk is dat bijzonderheden, die pastoraal bezoek wen­selijk maken, snel worden doorgegeven. U kunt er niet van uit­gaan, dat de kerk zelf wel ontdekt wie er in een zieken­huis is opgenomen! U wordt verzocht om in geval van ziekte, ziekenhuisopname of andere omstandigheden contact op te nemen met uw wijkscriba Jan Post of Eize Zoer en uw wijkpredikant. Geboortekaartjes en rouwkaarten kunt u rechtstreeks bij uw wijkscriba of predikanten bezorgen.

Ziekenhuisopname
Bent u opgenomen in het ziekenhuis, willen wij vragen u dit door te geven. De ziekenhuizen zelf sturen namelijk geen bericht aan de predikanten.

Overlijden
Bij een sterfgeval verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkpredikant of wijkscriba. Wij stellen het op prijs dat u eveneens een rouwbrief bezorgt bij de predikant en de scriba van de kerkenraad. Bij de begrafenis wordt de kerkenraad, indien mogelijk, vertegenwoordigd door de wijkouderling. Het is gebruikelijk dat de condoleance en de begrafenisplechtigheid worden afgesloten door één van de ouderlingen met schriftlezing en gebed.

Huisbezoek Jonggehuwden
De jonggehuwden ontvangen plusminus zes weken na de huwelijkssluiting bezoek de wijkouderlingen van de sectie waarin het jonggehuwde paar zich vestigt.

Ouderenpastoraat
Zieken en 70-plussers krijgen bezoek van de predikant en ouderenpastoraat.

Vrouwenpastoraat
De zusters van het bezoekteam verlenen pastorale zorg aan veelal vrouwen van de gemeente die, naast de reguliere huisbezoeken van de ouderlingen, behoefte hebben aan pastorale zorg, gegeven door een vrouw.

Huisbezoeken
De gewone huisbezoeken worden gedaan door de ouderlingen. Het huisbezoek heeft ten doel mee te leven met de persoonlijke omstandigheden en het bevorderen van het geestelijk leven in de gemeente. Door de ouderlingen zal getracht worden iedere pastorale eenheid minimaal éénmaal per twee jaar te bezoeken. Mocht u echter be­hoefte heb­ben aan een eerder ge­sprek, stelt u zich dan in verbin­ding met één van uw wijkou­derlingen.