Kerkdiensten

De Heere werkt door middelen. Eén daarvan, de belangrijkste, is de zondagse eredienst. Het geloof wordt gewerkt en versterkt onder de wekelijkse Woordverkondiging. De kerk wordt daarom ook wel de “werkplaats” van de Heilige Geest genoemd. In de Bijbel wordt dan ook een trouwe kerkgang bijzonder hoog aangeslagen (Hebr. 10:25). Laat uw en jouw plaats dus niet onbezet als Hij (de Heere) zelf als het Hoofd van Zijn gemeente aanwezig is!

De Hervormde gemeente van Urk komt ´s zondags twee keer samen rondom een geopende Bijbel als lichaam van Christus. In deze erediensten staat het Woord van de Heere centraal.
In de regel wordt elke laatste zondag van de maand het sacrament van de Heilige Doop aan de jonge kinderen van de gemeente bedient. Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar bediend.

Verder zijn er op jaarbasis een aantal bijzondere (ere)diensten.

  • Jeugd- of praisediensten
  • Opening/Sluiting Winterwerk
  • Dienst met de bijzondere catechese
  • Diensten voor doven en slechthorenden

In onze kerkdiensten gaan naast onze eigen predikanten, ook gastpredikanten of kandidaten voor.
De diensten worden gehouden in het kerkgebouw “de Ark”. Op de website, in het kerkenblad en in het Urkerland wordt bekendgemaakt welke predikanten in de diensten voorgaan.

Collecte
In de kerkdiensten worden bijdragen (ook wel offeranden genoemd)  van de gemeente gevraagd. Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters dragen zorg voor het collecteren. Er zijn drie rondgangen. 1e en 3e rondgang zijn reguliere collecten, te weten ‘Kerkbeheer’ en ‘Voortzetting Kerkenwerk’. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie die wekelijks een andere bestemming hebben deze kan worden gevonden in het kerkenblad.

Kinderoppas
Zowel tijdens de morgen als de middagdienst is er kinderoppas (K) aanwezig. Dit biedt u als (jonge) ouders de kans om twee maal als gezin de erediensten te bezoeken.

Internet
Via internet kunt u de kerkdiensten ook beluisteren, tijdens en na de dienst. Voor het luisteren van live-uitzendingen gaat u naar www.kerkomroep.nl. U typt onder plaatsnaam ‘Urk’ in. Vervolgens verschijnt er een lijst waarna u ‘NHK De Ark’ aanklikt. Voor het beluisteren van een live-uitzending klikt u op de foto van ons kerkgebouw. Bij het luisteren van opgenomen kerkdienst gaat u naar www.hervormdegemeenteurk.nl. Onder de button ‘Media’ kunt u een dienst direct beluisteren of opslaan. Opslaan is het gemakkelijkste want dan kunt u naar eigen keuze bepaalde gedeelten in de dienst opzoeken.

Bediening heilige doop

De kerkenraad draagt er zorg voor dat elke maand de bediening van de Heilige Doop plaats vindt, met uitzondering van de zomermaanden en in geval er geen dopelingen zijn.

Voor elke bediening van het sacrament van de Heilige Doop wordt gelegenheid gegeven tot doopaangifte bij de scriba van de kerkenraad. Eén week voorafgaande aan de doopzondag vindt de doopzitting plaats waarin uitleg wordt gegeven van het doopformulier en beantwoording van eventuele vragen. Doopouders wordt gevraagd het trouwboekje mee te brengen. Voor de doopdienst krijgt ieder ouderpaar doopbezoek van de wijkpredikant of zijn vrouw. Datum en aanvangstijd van de doopdienst worden steeds in het kerkblad vermeld. Na de doopdienst wordt een doopkaart aan de ouders meegegeven. Een bandje of CD van de doopdienst wordt later aangereikt.

Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar bediend. In de maand februari, op de Zondag voorafgaande aan de Biddag. Op de Goede Vrijdag, en op de tweede Zondag van de maanden juni, september en december.

Op de zondag voorafgaande aan de bediening van Het Heilig Avondmaal vindt de voorbereiding plaats. Het Censura Morum wordt gehouden op de volgende maandagavond. Gemeenteleden die gebruik willen maken kunnen terecht van zeven tot half acht in “De Ark“. De ouderlingen die volgens het rooster zijn aangewezen als tafelwachten zijn hierbij aanwezig

Het Heilig Avondmaal wordt zowel in de morgen- als in de middagdienst bediend, terwijl in de middagdienst, na de viering, de dankzegging plaatsvindt.
Na de bediening in  de morgendienst is er om twaalf uur een korte viering in de kerkzaal voor leden welke door diverse redenen niet in staat zijn de reguliere bediening bij te wonen.

Op de tweede Zondag in de maand juni vindt voorafgaande aan de middagdienst om half drie de bediening plaats in “Talmahaven”. Dit in overleg met de Hervormde Deelgemeente “De Bron” en de Gereformeerde Kerk van Urk.

Indien de noodzaak daartoe bestaat, door ziekte of hoge ouderdom, kan gevraagd worden het Heilig Avondmaal thuis te vieren. De predikant wordt vergezeld van de dienstdoende ouderling en de diaken. Deze huisdienst wordt aan de Gemeente voor het begin van de morgendienst meegedeeld.

De diakenen dienen niet alleen aan de Tafel, maar dragen tevens zorg, dat het aangaan aan de Tafel ordelijk gebeurd.

Tot de Tafel des Heeren worden genodigd en toegelaten, de belijdende leden, en de belijdende leden van andere gemeenten die een kerkelijk recht hebben om aan te gaan.

De Kerkenraad nodigt de Gemeente telkens opnieuw tot de viering en vermaand hen, die uit gewoonte het Avondmaal mijden.

Tijdens de huisbezoeken zal met regelmaat over het Heilig Avondmaal worden gesproken.

Openbare belijdenis

(Doop-)leden welke zich opgeven voor de belijdeniscatechese volgen een winterseizoen de belijdeniscatechisatie, waarna zij aan kunnen geven of zij in de dienst op palmzondag ten overstaan van de gemeente belijdenis willen afleggen van hun geloof.

Die leden worden de zaterdag voor palmzondag verwacht om in besloten kring ten overstaan van de kerkenraad antwoord te geven op de belijdenisvragen welke in de dienst op palmzondag ten overstaan van de gemeente aan deze nieuwe lidmaten gesteld zullen worden. Voorafgaand aan de vragen op zaterdagavond (de knoopies) vindt er een onderzoek plaats naar geloof en belijden, door de leden van de kerkenraad hetwelk zijn vorm vindt in een gesprek waarbij de aspirant-leden hiervan kunnen en mogen getuigen.

De lidmaten welke als kind niet gedoopt zijn, leggen eerst openbare belijdenis af en worden aansluitend gedoopt. Mochten zij ongedoopte kinderen hebben, dan mogen die kinderen in diezelfde dienst ook gedoopt worden.

Huwelijk

Wie een trouwdatum gaat vaststellen en een kerkelijke huwelijksbevestiging wenst, wordt gevraagd de datum vast te stellen in overleg met de predikant of de scriba. Reservering van het kerkgebouw via de desbetreffende koster Boudewijn Tims of Henk Smit.

Aanmelding dient te geschieden door het invullen van een formulier, dat bij de koster verkrijgbaar is of via de website kan worden gedownload. Op dit formulier staan ook de belangrijkste aanwijzingen voor de verdere gang van zaken. Tevens is er een boekje dat doorgenomen moet worden voor de te voeren huwelijksgesprekken.

Huwelijken worden bevestigd door de eigen predikant of na goedkeuring van de kerkenraad door een gastpredikant. De kosten voor een gastpredikant zijn voor rekening van het bruidspaar. De predikant heeft met het aanstaande bruidspaar een kennismakingsgesprek, waarbij de aanvraag voor de huwelijksbevestiging verder besproken wordt. Tevens worden dan de afspraken voor één of meerdere vervolggesprekken gemaakt. De aanvraag van de huwelijksbevestiging wordt de zondag na het gesprek aan de gemeente kenbaar gemaakt. Eventuele bezwaren tegen de kerkelijke huwelijksbevestiging kunnen tot zes dagen na de afkondiging schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend, worden ingediend bij de scriba. Komen er geen bezwaren dan is de kerkenraad akkoord. Voor verdere richtlijnen verwijzen we naar het genoemde formulier en het beleidsplan.

De zondag voor de huwelijksdag is er de tweede aankondiging in de kerk. Tijdens de huwelijksdienst wordt door de dienstdoende ouderling een huisbijbel overhandigd. De dienst wordt opgenomen en wordt later op een bandje of CD aan het bruidspaar gratis beschikbaar gesteld.

Trouwdiensten die buiten Urk worden gehouden vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad in de desbetreffende gemeente waar de huwelijksbevestiging en inzegening  plaatsvindt.

Het maken van foto c.q. filmopnamen tijdens een trouwdienst is toegestaan na overleg met het College van Kerkrentmeesters vanaf een aangewezen vaste plaats zonder licht of geluidsondersteuning.

BHV

Binnen de Hervormde Gemeente Urk, hebben wij een BHV team, bestaande uit zo’n 15 personen. Het team bestaat uit EHBO en/of BHV opgeleide personen.

Wanneer er zich een calamiteit voordoet dan zal de koster de taak van hoofd BHV op zich nemen en zal het BHV team alarmeren en aansturen. In de kerk zijn verschillende EHBO en BHV materialen waarmee adequaat eerste hulp verleent kan worden.

De deelnemers van het BHV team houden hun diploma en certificaten geldig door de interne lessen die in de kerk worden gegeven. Deze bijeenkomsten zijn iedere 3e donderdag van de maand, en worden verzorgd door een eigen EHBO & BHV instructeur. Wanneer u het team wilt komen versterken meldt u zich dan aan bij de koster.

Kinderoppas

Wat is het fijn dat onze kerk de mogelijkheid biedt om je kinderen naar de crèche te brengen, zodat je of zelf of samen met je partner de diensten kunt bijwonen. Dat is ook de reden dat er crèche is. Maar nou merken wij de laatste tijd dat er ook kinderen naar de crèche gebracht worden maar van wie de vader of moeder thuis blijft en dat is eigenlijk niet de bedoeling. De crèche draait natuurlijk niet uit zichzelf. Hier zijn per zondag toch wel 7 mensen voor nodig.

We hebben een aantal vrijwilligers die de oppas doen, maar we zouden graag zien dat er nog meer mensen bijkomen zodat men niet om de twee weken aan de beurt is om op te passen. Dus bij deze doen we een oproep. Wil je meedraaien in de crèche dan kun je je opgeven bij Maria Chantal Romkes, Lianne Loosman of Marieke Romkes.