Kerkelijk bureau

De penningmeester (tevens boekhouder) is verantwoordelijk voor de financiële administratie.De betalingsopdrachten en incasso’s worden daarentegen door de voorzitter uitgevoerd.Regelmatig hebben beide heren overleg. Via het kerkblad “Het Kerkje aan de Zee” wordt degemeente op de hoogte gehouden van de baten van onze gemeente.Bovendien wordt de gemeente middels het kerkblad geïnformeerd over algemene en bijzondere financiële verplichtingen.

Jaarlijks wordt in oktober door de penningmeester en voorzitter, in overleg met de secretaris,de begroting opgesteld. Leidraad voor het opstellen zijn de jaarrekening van het voorgaandejaar en de beleidsplannen voor het komende jaar. De begroting wordt normaliter in novemberter goedkeuring aangeboden aan de kerkenraad conform ord. 11-6.

De samenstelling van de jaarrekening, volgens ord. 11-7 van de kerkorde, wordt uitgevoerddoor de voorzitter. Hierna gaat de jaarrekening ter goedkeuring naar de controlecommissie.Er wordt naar gestreefd de jaarrekening in juni ter goedkeuring voor te leggen aan dekerkenraad. Hierna wordt de jaarrekening ter fiattering toegezonden aan het College vanToezicht. Tijdens de gemeenteavond wordt de jaarrekening met belangstellendendoorgenomen. Daarnaast ligt de jaarrekening gedurende één week ter inzage voor de gemeenteleden in het kerkelijk bureau of wordt in het kerkblad gepresenteerd.

Tot de taak van het College van Kerkrentmeesters behoort ook het bijhouden van de lidmatenboeken, doopboeken en verdere ledenadministratie (volgens Ord.2-2 en 3 der Kerkorde). Wij maken daarbij gebruik van de diensten van de SMRA. welke is gekoppeld aan de landelijke instelling SILA. Deze laatste instelling is in het leven geroepen om o.a. onze kerk te voorzien van persoonsgegevens nu deze niet meer door de burgerlijke overheid worden verstrekt. Met het oog op de bescherming van ieders “privacy” is onze ledenadministratie geheel in overeenstemming met de bepalingen die de Wet op de Persoonsregistraties stelt.

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens wel aan ons door te geven (verhuizing, vertrek, gezinsuitbreiding, huwelijk). Hiervoor is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het formulier is te vinden in de informatiebakken aan de muur van het kerkelijk bureau of op de website.

Openingstijden kerkelijke bureau: maandag 18.30 – 19.30 uur, behoudens vakanties.