Livestream Rouwdienst

Livestream

Collecte

Psalmen en Gezangen

Rouwdienst: Jannetje Oost-Korf

Voorganger: Ds. Bos

Binnendragen kist: J. de Heer 7 vers 1 en 2

In Memoriam : Psalm 90

Psalm 43 vers 3 en 4
Psalm 81 vers 11 en 12
J. de Heer 13 vers 1 en 2
Gezang 300 vers 1 en 4 (oude melodie)

Uitdragen kist: spelen Opwekking 488 

Schriftlezing: Schriftlezing 1 Johannes 1, 1-7

1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;

2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)

3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.