Verkiezing ambtsdragers 2022

Dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor de openstaande vacatures binnen de diverse ambten. Een aantal broeders heeft zich herkiesbaar gesteld en willen zich nog een periode inzetten  binnen het ambt.

U wordt opgeroepen tot het indienen van namen van broeders welke u geschikt acht voor de diverse ambten.  Maar als u de namen opgeeft, hopen wij als kerkenraad dat u  voor u zelf ook nadenkt welke reden zo dringend zou zijn dat uzelf als broeder, of  uw echtgenoot indien hijzelf geroepen wordt, deze roeping niet zou kunnen aanvaarden. Toen Jezus zijn discipelen riep hadden ze allen een goede reden om  hem niet te volgen: Lukas was net geslaagd als dokter en  wilde net een praktijk starten, Petrus en Jacobus hadden net het visserijbedrijf van hun vader overgenomen, NathanaĆ«l  was eindelijk met pensioen en  had zich voorgenomen nu eens tijd voor zichzelf te nemen, Levi  had het loeidruk als belastinginner, en voelde zich eigenlijk totaal ongeschikt. Toch gehoorzaamden ze aan de roep van Christus om Hem te dienen en in zijn wijngaard te werken.

In het kerkblad en achter in de kerk vindt u de formulieren waarop u de namen kunt indienen. Het inleveren kan gewoon  achter in de kerk, in de beide witte bussen die er ophangen, of als dit makkelijker is, bij de scriba op zijn huisadres of via de mail ( scribaat@hervormdegemeenteurk.nl )

Enkele aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij het indienen van de namen:

  • De broeders dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn
  • De broeders mogen niet ouder dan 69 jaar zijn ( de ambtstermijn waarin de gekozen broeder 70 jaar wordt, is dan tevens de laatste ambtstermijn)
  • U dient de namenlijst te voorzien van uw naam en handtekening

De volgende broeders stellen zich voor nog een periode herkiesbaar:

Ouderlingen Pieter Toon Bakker, Henk Kapitein, Eize Zoer.

Diakenen Johan Fleer, Theun vd Kooy, Roelof Tiede Oost, Jan Schraal

Kerkrentmeesters: Roelof Tiede Bakker, Jan Bennik, Henk Brouwer, Roelof Tiede Oost

Indien er geen wettige bezwaren tegen deze broeders wordt ingediend, zijn ze per acclamatie herkozen.

De volgende broeders hebben aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen, of hebben de maximum ambtstermijn van  8 jaar vervuld.

Ouderlingen: Bertus Oost, Bertie de Boer, Hans Walma, Albert Mol, Freek Pereboom

Jeugdouderlingen: Jan Pieter Baarsen, Roelof v.d Berg, Iede Romkes

Diakenen: Anne Jan Eskes

Kerkrentmeesters Klaas Brouwer, Willem Oosterhout, Jacob Snoek, Arie van Urk

Daarnaast waren er  nog 6 vacatures bij het ambt van ouderling en  2 vacatures bij het ambt van jeugdouderling