Kerk in Actie (14-08)

Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiserings-cursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Open Doors (24-07))

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en we verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Waypoint Urk

Waypoint Urk wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Wij zetten sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Ook bieden wij nazorg door middel van ons buddyproject. Daarnaast begeleiden wij familieleden en direct betrokkenen van verslaafden. We zien dat de lokale gemeenschap nodig is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Wij werken dan ook veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en partners.

Hulp aan Zuid-Afrika

Op zondag 10 juli is de diaconie collecte weer voor het werk voor de ‘kleinsten’ in de buurt van Kaapstad en Bloemfontein. Ik heb dezer dagen een uitgebreid verslag gekregen van ds. Kathleen en ik denk dat ds. Alfred niet veel anders geschreven zou hebben. We zouden bij gelegenheid wel graag u hierover meer vertellen maar ik zal nu kort met name twee dingen willen doorgeven; a. de algemene situatie b. de huidige toestand van de crèches en hun begeleiders.

Sub a. De chaotische politieke en sociale omstandigheden hebben het er voor onze zusters en broeders niet eenvoudiger gemaakt. Een nieuw departement in Kaapstad moest de registratie van de crèche ter hand nemen en het gevolg is dat de tijd verlopen is en dat de subsidie werd opgeschort. Ook het beroep op het zogenaamde COVID fonds is positief ontvangen bij de ambtenaren maar tot nog toe heeft men vergeten het geld op te sturen. Het is duidelijk dat het allemaal op de duur geregeld zal worden maar inmiddels is de financiële situatie wel nijpend.  Sinds 1 mei kon men geen salarissen of rekeningen betalen. Duidelijk is dan dat hulp ‘van elders’ van levensbelang is totdat de bijdragen van de overheid zullen worden overgemaakt.

Sub b. Op dit moment worden in Eluthandweni 58 kinderen opgevangen. Gelukkig kan er voor eten gezorgd worden omdat de tuinman veel tijd besteed aan het kweken van verse groente en fruit. Het gaat daar nu op de winter aan: vrouwen uit de gemeente van ds. Kathleen zijn druk bezig om voor alle kinderen een muts te breien en vervolgens ook ‘komberse’ opdat de kinderen daaronder kunnen kruipen wanneer zij na de middag een uur rusten gaan.

Hier zien we de vrouw van ouderling Samuel aan kinderen in haar omgeving eten uitdelen dat zij meebracht vanuit de crèche.

Inmiddels gaat het onderhoud van de gebouwen door. Het gebeurt allemaal op de basis van vrijwilligheid maar het materiaal moet wel worden aangeschaft om het vervolgens in de handen van de vrijwilligers te geven. Zo is bij voorbeeld de tuinman bezig om zijn onderkomen op te zetten maar nu volgt nog het dak; zonder hulp redt hij dat niet.

Men kijkt met veel dankbaarheid terug op het Paasfeest. Anders gebeurde het wel om als verschillende gemeenten ergens samen te komen. Deze keer bleef men thuis noodgedwongen maar het bleek een rijke tijd te worden. Ze werden bijgestaan door de vlootpredikant die net deze dagen daar verplichtingen had. Wat was men dankbaar en verheugd om als gemeente zo geholpen te worden: al jaren zijn zij vacant immers. Zij zien nu uit naar de komst van de consulent die helemaal uit Bloemfontein moet komen. Eind november vorig jaar was hij er ook. Dertien kinderen mocht hij dopen en vier hebben belijdenis gedaan. Toen mocht ook het avondmaal bediend worden. 

In de week – na het pinksterfeest! – hopen wij ook ons voor te bereiden op het avondmaal. Zo mogen wij  samen(!) optrekken met de zusters en broeders daar. In de collecte  te zijner tijd kunnen we dan weer uitdrukking geven aan onze liefde voor hen zoals zij dat biddend doen.

We dragen elkaar op aan de Here, de God en Vader van de Here Jezus

G. Bos

Stichting JAFFA

Het Jaffa Instituut in Jaffa en Tel Aviv biedt activiteiten voor ALLE kinderen, Joods, Arabisch en Christelijk, die hulp nodig hebben.

Het motto spreekt boekdelen: “kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke kansen hebben”. Enkele van de meer dan 30 hulp- en leerprogramma’s:

•      dagopvang voor kleuters

•      leerprogramma’s voor jongens en meisjes

•      hulp bij het huiswerk maken

•      onderwijs in de Joodse traditie

•      organisatie van zomerkampen

•      hulp aan ouders met opvoedings-problemen

•      verschaffen van warme maaltijden

•      extra professionele hulp aan kinderen met spraak-, leer- en bewegingsstoornissen

•      een speciaal drugspreventie-programma, zowel in het Hebreeuws als in het Arabisch, leert kinderen vanaf 10 jaar om nee te zeggen tegen drugs.

Alle programma’s zijn er uiteindelijk op gericht om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij drop-outs worden in de samenleving.

Vanuit Nederland wordt het Jaffa Instituut ondersteunt door de Stichting Jaffa-Project Nederland. Meer informatie vindt u op:

https://jaffaproject.nl/ Hier vertelt voorzitter ds. R. de Koning Gans meer over deze stichting