Israelzondag

Op DV zondag 7 oktober a.s. hopen wij als kerkelijke gemeente de jaarlijkse Israëlzondag te houden. Deze zondag staan beide diensten in het teken van onze verbondenheid met Israël en met het Joodse volk.

Dit jaar is het 70 jaar geleden, dat de toenmalige leider van het Joodse volk David Ben Goerion, de huidige democratische staat Israël heeft uit geroepen. Dit gebeurde nadat in het najaar van 1947 de Volkerenbond (nu is dat de VN) het verdeelplan voor Palestina had vast gesteld. Het plan werd door Israël geaccepteerd. De Arabische landen wezen dit af.

We mogen dit als een Gods wonder zien, dat het Joodse volk weer een thuisland kreeg, zo kort na de verschrikkelijke Holocaust, waarin 6 miljoen Joden zijn vermoord. Sindsdien zijn er miljoenen Joden vanuit de hele wereld terug gekeerd naar het Beloofde land. Het land dat de Here God had beloofd en gegeven aan Zijn volk. Ook nu nog keren jaarlijks duizenden Joden terug naar het land Israël. Zij keren terug na meer dan 2000 jaar verstrooiing.  Zie hierbij wat God beloofd heeft in Zijn Woord (Jesaja 43: 5-6 en Jeremia 30: 3).

In de week voorafgaande aan de Israëlzondag is er een mini tentoonstelling in de Ark over de terugkeer van het Joodse volk. Het plan is om in die week jongeren van de gemeente hierbij te betrekken, zoals catechisanten, zondagschoolkinderen en anderen. De verbondenheid met Joodse volk gaat immers de hele gemeente aan. Hierover komt nog nadere informatie. Ook staat er in die week – donderdag 4 oktober – een speciale Israëlavond gepland met ds. W. Glashouwer uit Amersfoort.

Het thema van de avond is: Gods trouw aan Zijn volk. Aan deze avond wordt medewerking verleend door Het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van de Plaats.

Aanvang 19.30 in de Ark. Toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden. Wij hopen met U op een Gezegende Israëlweek, waarbij de band en betrokkenheid met het Joodse volk verder versterkt mag worden. De Here God zegt tegen Abraham bij zijn roeping in Genesis 12 onder meer:

“Ik zal U tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen; en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.