Nieuws vanuit het scribaat

Website
Via de website willen we u vanuit het scribaat zo veel mogelijk op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen en gang van zaken in deze bijzondere periode van gemeentezijn

Stille week
De avonden in het Kerkje aan de Zee welke  in de stille week anders gebruikelijk zijn, gaan niet door. Wel is er besloten om de meewerkende predikanten de mediatie wel  te laten uitzenden via onze website.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten  worden op de reguliere tijden gehouden en worden via de live stream en kerkomroep uitgezonden. Er zijn bij deze diensten maximaal 10 ambtsdragers aanwezig. Besloten is om  dit de komende tijd zo aan te houden. Er wordt voor de ambtsdragers een rooster opgesteld wie hierbij aanwezig zijn.

Belijdeniscatechese
Besloten is om   de catechese door te laten lopen tot Pinksteren. Indien mogelijk willen dan een aantal kandidaten in de dienst belijdenis doen.

Verkiezingen.
Daar het onmogelijk is om nu op enig moment de gemeente te laten stemmen voor de openstaande vacatures, heeft het moderamen besloten de verkiezingen door te schuiven naar juni. Mocht  het dan nog niet mogelijk zijn, dan worden de verkiezingen over de zomervakantie heen getild

Dopen.
De doopdienst van maart is uitgesteld, die van mei zal ook worden uitgesteld. Het is voor doopouders, baby, predikant en ambtsdragers niet doenlijk om  zich aan alle voorwaarden te houden bij het ten doop houden van de kleine kinderen.  Zodra de maatregelen het toelaten, willen we  weer een doopdienst houden.

Het pastoraat tijdens de coronacrisis
Als kerkenraad dienen we de uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het pastorale werk. Concreet houdt dit in dat er geen bezoek aan huis gebracht kan worden. Ouderlingen  kunnen u deze periode gewoon eens even bellen met de vraag hoe het bij u  thuis is, of u ergens mee zit, wat u van de diensten vindt, of u hulp nodig heeft. Bij overlijden is het allemaal wat  moeilijker. Ook dan is bezoek aan huis  niet mogelijk om zo  iedere kans op besmetting over en weer uit te sluiten. Er is dan alleen telefonisch contact mogelijk. Te denken valt aan videobellen voor het eventueel afsluiten op de avonden. Uitvaartdiensten worden in overleg met DEL gehouden in hun zaalruimte met een minimale aanwezigheid van kerkenraad.

De diensten rond Pasen
Palmzondag: diensten beginnen  om 10.00 uur en 17.00 uur
Goede Vrijdag: om 10 uur een speciale uitzending voor de kinderen van de gemeente. Ook de collecte is dan bestemd voor het jeugdwerk.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst via live stream en kerkomroep. Collecte bestemd voor het werk in Zuid Afrika
1e Paasdag begint de dienst om 10.00 uur waarin voorgaat ds Hoekman
De middagdienst hoopt ons voor te gaan ds. K de Graaf
2e paasdag begint de dienst om 10.00 uur en hoopt ds van Zanden voor te gaan.

Collecten:
Op de website vind u  een afbeelding van Collecte. Als u hier op klikt, kunt u  digitaal uw bijdrage aan de collecten  leveren. Dit kan  niet alleen op zondag maar ook op alle andere dagen van de week. Een extra gift of ondersteuning  juist in deze moeilijke tijd is van harte welkom.

Verantwoording jaarcijfers CvK en Diaconie.
In april wordt er door de  beide geledingen altijd verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en worden de jaarrekeningen gepresenteerd aan de kerkenraad. Na goedkeuring worden beide gepresenteerd op de gemeenteavond in mei. Ook dit is  door de beperkende maatregelen niet  mogelijk op de gebruikelijke wijze. De kerkenraad krijgt de stukken digitaal aangereikt en krijgt de tijd en gelegenheid om hier  vragen over te stellen en hun goedkeuring te verlenen. Hierna worden de jaarcijfers  op de website geplaatst zodat u als gemeente hier kennis van kunt nemen