Nieuws vanuit het scribaat. 9 april

Website Via de website willen we u vanuit het scribaat zo veel mogelijk op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen en gang van zaken in deze bijzondere periode van gemeentezijn

Kerkblad: Daar de ontwikkelingen rondom de maatregelen  i.v.m. het coronavirus elkaar zo snel opvolgen, is het lastig om een kerkblad te laten uitkomen wat actueel is.

Gastpredikanten zeggen  soms af, en  dan dienen de diensten door eigen of andere predikanten ingevuld te worden. Via de website proberen we u wekelijks op de hoogte te houden.

Kerkdiensten. De kerkdiensten  worden op de reguliere tijden gehouden en worden via de live stream en kerkomroep uitgezonden. Er zijn bij deze diensten maximaal 10 ambtsdragers aanwezig. Besloten is om  dit de komende tijd zo aan te houden. Er wordt voor de ambtsdragers een rooster opgesteld wie hierbij aanwezig zijn.

Belijdeniscatechese Besloten is om de catechese door te laten lopen tot Pinksteren. Indien mogelijk willen dan een aantal kandidaten in de dienst belijdenis doen.

Verkiezingen. Daar het onmogelijk is om nu op enig moment de gemeente te laten stemmen voor de openstaande vacatures, heeft het moderamen besloten de verkiezingen door te schuiven naar juni. Mocht  het dan nog niet mogelijk zijn, dan worden de verkiezingen over de zomervakantie heen getild

Dopen. De doopdienst van maart is uitgesteld, die van mei zal ook worden uitgesteld. Het is voor doopouders, baby, predikant en ambtsdragers niet doenlijk om  zich aan alle voorwaarden te houden bij het ten doop houden van de kleine kinderen.  Zodra de maatregelen het toelaten, willen we  weer een doopdienst houden.

Het pastoraat tijdens de coronacrisis Als kerkenraad dienen we de uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het pastorale werk. Concreet houdt dit in dat er geen bezoek aan huis gebracht kan worden. Ouderlingen  kunnen u deze periode gewoon eens even bellen met de vraag hoe het bij u  thuis is, of u ergens mee zit, wat u van de diensten vindt, of u hulp nodig heeft. Bij overlijden is het allemaal wat  moeilijker. Ook dan is bezoek aan huis  niet mogelijk om zo  iedere kans op besmetting over en weer uit te sluiten. Er is dan alleen telefonisch contact mogelijk. Te denken valt aan videobellen voor het eventueel afsluiten op de avonden. Uitvaartdiensten worden in overleg met DEL gehouden in de eigen kerk met een minimale aanwezigheid van kerkenraad. Het zaaltje van de DEL is met de huidige maatregelen ongeschikt gebleken.

De diensten rond Pasen.: diensten beginnen  om 10.00 uur en 17.00 uur

Goede Vrijdag: om 10 uur een speciale uitzending voor de kinderen van de gemeente.

Om 19.30 uur is er een kerkdienst via live stream en kerkomroep. Collecte bestemd voor het werk in Zuid Afrika

1e Paasdag begint de dienst om 10.00 uur waarin voorgaat ds Hoekman

De middagdienst hoopt ons voor te gaan ds. K de Graaf uit Ruinerwold

2e paasdag begint de dienst om 10.00 uur en hoopt ds van Zanden voor te gaan.

Collecten: Op de website vind u  een afbeelding van Collecte. Als u hier op klikt, kunt u  digitaal uw bijdrage aan de collecten  leveren. Dit kan  niet alleen op zondag maar ook op alle andere dagen van de week. Een extra gift of ondersteuning  juist in deze moeilijke tijd is van harte welkom.

Verantwoording jaarcijfers CvK en Diaconie. In april wordt er door de  beide geledingen altijd verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en worden de jaarrekeningen gepresenteerd aan de kerkenraad. Na goedkeuring worden beide gepresenteerd op de gemeenteavond in mei. Ook dit is  door de beperkende maatregelen niet  mogelijk op de gebruikelijke wijze. De kerkenraad krijgt de stukken digitaal aangereikt en krijgt de tijd en gelegenheid om hier  vragen over te stellen en hun goedkeuring te verlenen. Hierna worden de jaarcijfers  op de website geplaatst zodat u als gemeente hier kennis van kunt nemen

Het volgen van de live stream uitzendingen van  de diensten: Inmiddels  worden onze diensten ook bekeken door de leden van initiatiefgroep Emmeloord West, en  vanaf goede vrijdag ook door de gemeente in Ruinerwold waar ds. K de Graaf   Bijstand in pastoraat verleend. We hebben als moderamen  het verzoek gekregen vanuit Emmeloord of wij  zolang hun eigen diensten niet gehouden kunnen worden, ook hun gemeenteleden  mee te nemen in de voorbeden en dankzeggingen.

Bericht van dominee Jonkman: De dominee en zijn vrouw willen u graag de groeten overbrengen en u allen hartelijk danken voor de vele kaarten en brieven. Dominee Jonkman moet nog diverse behandelingen ondergaan voor de lichamelijke klachten. De dominee kan nu niets meer lezen  en is aangewezen op  gesproken boeken, kranten e.d. Doordat ook zij te maken hebben met de  beperkende maatregelen, zijn ze  heel eenzaam, bezoek is helaas niet mogelijk . Er is wel bijna wekelijks telefonisch contact met de dominee en zijn vrouw.